Artikler om Norge
Specifikke jobs Jobsøgning Løn, skat og pension Praktiske forhold Transport Diverse

Lær norsk hurtigt!

Lær hurtigt de vigtigste sprogforskelle mellem norsk og dansk i denne ordbog:


Klik her for at se flere bøger

Lær norsk hurtigt!

Lær de vigtigste forskelle mellem dansk og norsk på ingen tid!

Ordbogen nedenfor har en speciel sektion dedikeret til formålet og er virkelig anbefalelsesværdig.

Skat i Norge

Danskere der arbejder i Norge skal som udgangspunkt betale skat i det land, som deres arbejdsgiver befinder sig i; dvs. hvis arbejdsgiveren er norsk, skal der betales skat i Norge og hvis arbejdsgiveren er dansk, skal der betales skat i Danmark – men der er undtagelser.

Skattesystemet i Norge minder meget om skattesystemet i Danmark; selvangivelse, skatteopgørelse (dvs. årsopgørelse), skattekort osv. fungerer stort set ens.

På samme måde bruger vi mange enslydende begreber inden for skatteverdenen; indkomstskat (inntektsskatt), formueskat (formuesskatt), ejendomsskat (eiendomsskatt) osv. I praksis og betydningsmæssigt dækker disse begreber stort set også over alle de samme typer skat.

 

Hvor høj er den norske skat?

Skatten i Norge er generelt lavere end i Danmark. Op til frikortgrensen på 49.650 NOK betaler man ingen skat. Herefter betaler man en øget trygdeafgift på 25% (opptrappingssats) af beløbet over frikortgrensen indtil det kan svare sig at betale de normale 8,2% i trygdeafgift. Først når lønnen er større end summen af person- og mindste fradrag (43% af lønnen), betaler man skat af almindelig indtægt (27%).

Herunder ses en forenklet opstilling af den endelige beregning af skattesatserne (der findes naturligvis et utal af forskellige muligheder for fradrag o.lign.). Du kan se alle de gældende skattesatser i Norge her.

 

Skat af almindelig indtægt 
Personer 27%
Virksomheder* 27%

* Dette er også den norske selskabsskat.

 

Topskat
Trin 1 9% (grænse: 550.500 NOK)
Trin 2 12% (grænse: 885.600 NOK)

 

Trygdeafgift
Bundgrænse* 49.650 NOK
Opptrappingssats** 25%
Sats for lønindtægt 8,2%
Sats for erhvervsindtægter*** 11,4%
Pensionsindtægt mv. 5,1%

* Den nedre grænse for at betale trygdeafgift (kaldes også frikortgrensen).

** Op til frikortgrensen er skatten nul. Herefter betales trygdeafgift efter en opptrappingssats på 25%. Denne sats benyttes udelukkende på beløbet over frikortgrensen og kun indtil det kan svare sig, at betale den normale sats for trygdeafgift på 8,2% af hele lønnen. Når lønnen overstiger summen af person- og mindste fradrag (43% af lønnen), skal skatteyderen betale skat af almindelig indtægt (27%).

*** Trygdeafgiften for virksomhedejere er højere end for de andre grupper, da virksomhedsejerne ikke betaler arbeidsgiveravgift.

 

Hvornår skal danskere betale skat i Norge?

Som dansker betaler du som udgangspunkt sin skat i det land, som din arbejdsgiver tilhører; så betaler norsk skat, hvis din arbejdsgiver er norsk og dansk skat hvis din arbejdsgiver er dansk. Nedenfor gennemgår vi de forskellige undtagelser fra denne regel.

Der er tre mulige skattemæssige scenarier, når man som dansker arbejder i Norge:

 • Fuld skattepligtig i Norge (al skat betales i Norge)
 • Fuld skattepligtig i Danmark (al skat betales i Danmark)
 • Begrænset skattepligtig i Norge (en del af skatten betales i Norge og denne del modregnes i den totale danske skat)

Den afgørende faktor i spørgsmålet om, hvor skatten skal betales, er først og fremmest, om der arbejdes for en dansk eller norsk arbejdsgiver.

Du skal betale norsk skat, hvis du arbejder i Norge for en:

 • norsk arbejdsgiver
 • dansk arbejdsgiver i mere end 6 måneder og kun er i Danmark hver 2. eller 3. weekend (i dette tilfælde kan du i nogle tilfælde fritages for dansk skat)
 • dansk arbejdsgiver og opholder dig i mere end 183 dage i Norge
 • dansk arbejdsgiver og der er tale om arbejdsudleje

Du skal betale dansk skat, hvis du arbejder i Norge for en:

 • dansk arbejdsgiver
 • norsk arbejdsgiver og pendler til og fra jobbet i Norge samtidig med, at din familie bliver boende i Danmark
 • norsk arbejdsgiver og pendler til og fra jobbet i Norge samtidig med, at du er enlig og bevarer din bopæl i Danmark

Nogle af de faktorer, der kan påvirke dine skatteforhold er, hvis du:

 • er udstationeret i Norge
 • bor i en grænsekommune
 • arbejder i flere lande

Husk at din norske løn skal angives på en særlige dansk selvangivelse som udenlandsk indkomst (“Selvangivelse for udenlandsk indkomst”) fra SKAT.

 

Social sikring

Hvis du arbejder for norsk arbejdsgiver, skal du som hovedregel betale social sikring i Norge (trygdeafgift).

Hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver i Norge, skal du som hovedregel betale social sikring i Danmark. Hvis opholdet varer mere end 24 måneder, skal du dog betale social sikring i Norge.

 

Forskellige skattetyper

I Norge findes der flere former for skat, som kan opgøres på forskellige måder. De to primære skattetyper er direkte skat og indirekte skat, som vi gennemgår herunder:

 

Direkte skat

 • Indkomstskat (inntektsskatt): Indkomstskat betales af de penge, man tjener via lønnet arbejde eller selvstændig virksomhed. Man betaler også indkomstskat af kapitalindtægt (f.eks. renter fra penge i banken). Man betaler kort sagt indkomstskat af arbejdsindtægt, virksomhedsindtægt og kapitalindtægt.
 • Formueskat (formuesskatt): Formueskat betales af indtægter fra formuer som f.eks. aktier, fast ejendom, pantebreve osv. Sakt på arv og gaver medtages undertiden også under formueskat, selvom den egentlig bør beregnes som kapitalskat. Fordi man skal betale skat af formuen, har man også fradrag for gæld. Du kan se de gældende satser for formueskat her.
 • Ejendomsskat (eiendomsskatt): De norske kommuner kan pålægge kommunens ejendomsejere at betale skat af ejendom. Ejendomsskatten beregnes af Skatteetaten med udgangspunkt i ejendommens markedsværdi, areal, byggeår, type og beliggenhed. Læs evt. mere om ejendomsskat hos Skatteetaten.

 

Indirekte skat

 • Moms (merverdiavgift): Momsen i Norge er 25% ligesom i Danmark og er en meromsætningsafgift, som staten pålægger størstedelen af alle varer og tjenester. Momsen skal altid fremgå af kvitteringen ved køb af en vare eller tjeneste og anføres som merverdiavgift eller den forkortede version MVA.
 • Særlige afgifter (særavgifter): Særlige afgifter er en form for skat, der pålægges varer og tjenester, som indføres, produceres eller handles i Norge. Eksempler kan være afgifter på alkohol, CO2, dokumenter, elektricitet, sukker, tobak m.fl.
 • Told (toll): Told er en form for skat, der betales, når man fører en vare over en landegrænse. Man skal også betale told af nogle varer, når man indfører dem i Norge. Eksempler herpå kan f.eks. være told af industrivarer og landbrugsvarer. Læs evt. mere herom på toll.no.

 

Trygdeafgift

En tredje skattetype er trygdeafgift, som man betaler til den sociale sikring i Norge. Nogle steder ses den også angivet sammen med pension (f.eks. trygde- og pensjonspremier). Disse afgifter udgør en stor del af den norske stats skatteindtægt.

Du kan få et indblik i den norske stats fordeling af de forskellige skatte- og afgiftstyper her.

 

Selvangivelse

Som i Danmark anvender man i Norge en selvangivelse til at angive sin indkomst til skattemyndighederne.

Hvis du er ansat, er det din arbejdsgiver, der indgiver oplysningerne til selvangivelsen og hvis du er selvstændig, skal du selv indgive oplysningerne.

 

Skatteopgørelse

Når skattemyndighederne har behandlet din selvangivelse, får du tilsendt en skatteopgørelse (skatteoppgjør), hvor din samlede balance er opgjort. Skatteopgørelsen tilsvarer den danske årsopgørelse.

Hvis du har betalt for meget i skat, får du overført dit tilgodehavende til din bankkonto og hvis du har betalt for lidt i skat, skal du betale restskat.

 

Skattekort

Når du skal have et job i Norge, skal du have et skattekort. Systemet med skattekort fungerer i et vist omfang på samme måde som i Danmark.

Danskere i Norge (som ikke har et norsk fødselsnummer) skal møde op på et norsk skattekontor og fremvise deres pas eller anden godkendt ID for at få et skattekort.

Hvis du er borger i land uden for EU/EØS/EFTA, skal du have også medbringe et opholdskort, der dokumenterer din opholdstilladelse i Norge.

Selve betalingen af skatten foregår – for langt de fleste lønmodtageres vedkommende – via månedlige indbetalinger til skattevæsnet som trækkes direkte fra lønnen før udbetaling. I praksis er det derfor arbejdsgiveren, der hver måned indbetaler skatten for lønmodtagerne (som vi også kender det fra Danmark).

Skattekortet skal afleveres til din arbejdsgiver, da der ellers bliver trukket 50% i skat af din løn. I dette tilfælde vil differencen mellem din reelle skatteprocent og de 50% dog blive modregnet, når skatten opgøres. Mange arbejdsgivere henter dog skattekortet direkte fra Skatteetaten – i elektronisk form – hvilket bl.a. betyder, at lønmodtageren i disse tilfælde ikke behøver at foretage sig noget (udover at møde op på et skattekontor for at få et skattekort).

Hvis du allerede er registreret i det norske folkeregister, vil du normalt have modtaget et skattekort, som arbejdsgiveren kan indhente hos Skatteetaten – men det er altid bedst, at du selv kontrollerer, at alt er i orden ved at kontakte Skatteetaten.

Husk altid at gemme lønsedler, da de bl.a. fungerer som kvitteringer på skatteindbetalinger.

 

Skattereduktioner

Halv skat i november

I nogle norske virksomheder er der tradition for, at man giver medarbejderne én af følgende skattereduktioner i november; 1) en skattereduktion i hele måneden eller 2) to fuldstændig skattefri uger. Disse reduktioner kaldes halv skatt på norsk.

Tanken bag denne reduktion er, at medarbejderne skal have “lidt ekstra” til julen og nytåret. Samme fænomen findes også i mange andre lande i form af en “ekstra 13. månedlønning” el.lign.

Mange ansatte gemmer al deres overtid, weekendarbejde o.lign. til december for at få det maksimale ud af deres skattereduktion.

Til orientering er der ikke tale om en egentlig skattereduktion, idet man allerede har betalt “reduktionen” i løbet af året. I praksis betaler man altså blot en smule mere hele året for at kunne sænke sin skatteprocent i december.

 

Halv skat om sommeren

Ligesom nogle arbejdsgivere udbetaler løn med “halv skatt” i december, er der også mange der gør det i løbet af sommeren. Her er tanken, at medarbejderne skal have lidt flere penge til sommerferien.

Princippet er nøjagtigt det samme som den halve skat i enden af året, hvor der ikke er tale om en decideret reduktion, men snarere en løbende overbetaling efterfulgt af en skattefritagelse i 14 dage eller skattenedsættelse i 1 måned.

 

Fradrag i Norge

Ligesom i Danmark har man i Norge mulighed for at fratrække forskellige udgifter fra de forskellige skattetyper. Dette gælder især indkomstskat og trygdeafgift.

De vigtigste fradrag i Norge er personfradrag (50.400 NOK) og minstefradrag i lønnsinntekt (43%), men der er mange flere, som alle kan ses her.

 

 

Nyttige links


Anbefalede bøger

Ordbøgerne kan hjælpe dig til nemt at lære de vigtigste sprogforskelle på norsk og dansk: